Общи условия

Общи условия за използване на сайта www.itce.com

Предмет

Чл.1.(1) Настоящото споразумение урежда общите условия за използване на интернет страницата на „Ай Ти Си И“ ООД в отношенията между „Ай Ти Си И” ООД, седалище и адрес на управлениe София 1784, община Младост, бул. Цариградско шосе 111Б, София Тех Парк, сграда Инкубатор, ЕИК 121 673 816 наричано по-долу за краткост „ITCE”, от една страна, и всяко трето лице – потребител на интернет страницата, наричани по-долу „Потребител”. 

(2) С общите условия се определят общите правила за използване на интернет страницата на ITCE, наричана по-долу „Страницата”, достъпно на уеб адрес www.itce.com чрез всякакъв тип устройства за достъп до Интернет, като персонални компютри, мобилни телефони, независимо дали достъпът се извършва опосредено от компютърни мрежи и независимо от техният брой, както и независимо дали интернет-адресът на Страницата се зарежда от България или от чужбина.

(3) Настоящите Общи условия за използване на сайта на ITCE се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация от Потребител, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

(4) ITCE предоставя, а Ползвателите използват Услугите, съгласно параметрите, обявени на Страницата на ITCE – www.itce.com

Свободен достъп

 Чл.2. Съдържанието на www.itce.com е достъпно за всички Потребители. Те имат право на зареждане, разглеждане и отпечатване на отделни страници или раздели, както и запазване на електронен носител на отделни страници или раздели само за лично ползване. Предоставяне на съдържание със свободен достъп на трети лица е възможно само под формата на предоставянето на електронния адрес на ITCE, на който се намира съответното съдържание със свободен достъп. Предоставянето на съдържание със свободен достъп под каквато и да е друга форма е допустимо само след изрично писмено разрешение на ITCE.

Защита на авторските права

Чл.3. (1) Съдържанието, базата данни, както и дизайнът на интернет страницата на ITCE, са предмет на авторско право с всички запазени права, освен когато изрично е посочено друго по отношение на отделна база данни, статия, коментар, анализ или експертно мнение. Всички видове текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на „Ай Ти Си И” ООД, в случай, че не е посочено друго.

(2) Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, предаване (по електронен или друг начин), публичен показ и др. на част или цялото съдържание на интернет страницата на ITCE, за търговска цел или с цел да се извлече друга облага, както и действия, водещи до този резултат, без разрешение на ITCE е забранено без изричното му писмено съгласие.

Предоставяне на информация и защита на личните данни

Чл.4. (1) Единствената събирана информация за обикновените потребители на сайта на ITCE, са техните IP-адрес, използвания браузър, отделните страници, датата и времето на посещението им. Тази информация ще служи, за да се наблюдава начина, по който сайтът се използва и за по-нататъшното адаптиране към изискванията на потребителите

(2) При заявление за регистрация за провеждане на изпит или за участие в обучение, ITCE има право да изиска от Потребителя попълване на други данни, освен посочените в ал.1, засягащи Потребителя, напр. име, адрес, телефонен номер и/или e-mail адрес, и др.

(3) Всички посочени лични данни, въведени на уебсайта или изпратени чрез електронна  или обикновена поща, са обект на защита по Закона за защита на личните данни, Директива 95/46/EC за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (EU) 2016/679  и единствената цел на тяхното събиране е да  се отговори и удовлетвори молбата на Потребителя за предоставяне на конкретна услуга от портфолиото на ITCE.

(4) Потребителят има право по всяко време до поиска прекратяване и заличаване на регистрацията, чрез молба в свободен текст, отправен до ITCE, включително и по електронен път. 

Отговорност

Чл. 5. (1) ITCE полага грижи да поддържа актуално съдържание на Страницата си, като за целта използва утвърдени експерти в съответните области. Актуализацията на съдържанието се извършва в разумни срокове, като се отчитат технологичните срокове за обработка на информацията и изготвянето на експертни коментари.

(2) ITCE не носи отговорност за последиците /включително евентуални вреди и пропуснати ползи/, породени или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на интернет страницата на ITCE от страна на потребители. 

(3) Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.  Доставчикът не носи отговорност за временна невъзможност за достъп до сайта, породена от нерегламентиран достъп от трети лица в системата за поддръжка на сайта, както и за унищожаването на файлове, съдържащи информация, публикувана на сайта, както и унищожаване на системни файлове и други такива, необходими за правилното функциониране на сайта.

(4) ITCE не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на Страницата. ITCE не носи отговорност за информацията включително за нейната достоверност и пълнота/, съдържаща се в уеб-сайтове, към които горепосочената Страница съдържа препратки.

(5) ITCE има право на обезщетение за вредите и пропуснати ползи вследствие на неоснователни или недопустими претенции на трети лица, заявени вследствие на нарушение на Общите условия за ползване на Страницата или в резултат на нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Регистрация

Чл. 6 (1) Чрез интернет страницата на ITCE Потребителят може да направи регистрация за явяване на изпит. При регистрацията си, Потребителят се задължава да предостави пълна и вярна информация в регистрационната форма. При заявление за изпит, Доставчикът има право да изиска допълнителна информация за Потребителя, чието съдържание се определя от категорията на изпита, в съответствие с изискванията на Доставчика на изпита. Ползвателят се задължава своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

В процеса на регистриране ще бъдат показани свободните към момента дати и часове. Запазването на час не се осъществява по телефона. Свободните места за изпити се променят непрекъснато, в резултат на ново-постъпилите заявки.

При успешно финализиране на заявката ще получите автоматичен e-mail с потвърждение.

За всякакви въпроси относно сертификационни изпити Потребителите могат да пишат на info@itce.com

(2) За регистрация за обучение или в случай на въпроси по отношение на предлаганите от ITCE обучения Потребителите могат да пишат на info@itce.com

Когато клиентът потвърди участието си в обучение:

  • Потвърждение на обучението: Клиентът ще изпрати потвърждение за участие в обучението в писмена форма (електронна поща), съдържаща информация за броя на участници, минимум 5 дни преди датата на провеждане на курса. 
  • Welcome Letter: Една седмица преди датата на стартиране  на курса, участниците ще получат имейл с детайлна информация относно дата, час и място на провеждане, инструктор на курса.   
  • Отказ от участие в обучение: При отказ за участие в потвърдено обучение, направено 10 дни преди стартовата му дата, плащания не се възстановят. 

Обратна връзка и оплаквания

Чл.7 Чрез уебсайта на ITCE потребителите могат да дадат обратна връзка за предоставяните от ITCE услуги. Могат да споделят мнения, впечатления, предложения или оплаквания. 

ITCE се задължава да обработи получената обратна връзка като информира отсрещната страна за Входящия номер и срока за отговор. 

Потребителите се съгласяват, че ITCE има право да използва информацията от тази обратна връзка.

Предоставените от потребителите данни са обект на защита от Закона за защита на личните данни.

Използване на „бисквитки“и рекламиране въз основа интереси

Чл.8.(1) Доставчикът използва „бисквитки“ на Google Анализ и Facebook на сайта www.itce.com. Те биват използвани за:

  1. Да се съобрази съдържанието на сайта с нуждите на потребителите. Например: ресурсите, отделяни на раздели с малък читателски интерес, могат да бъдат пренасочени към по-четени раздели.
  2. Да се информират потребителите за съдържание сходно до това, към което са изявили интерес. Например: читателите могат да получават предложения в мрежата на Google и социалните мрежи да прочетат публикации сродни до тези, които са прочели.
  3. Да се минимизира или изцяло избегне нежелано рекламното присъствие на доставчика. Искаме да сме максимално съобразителни и уважителни към нашите клиентии потенциални такива и затова можем да преценим да насочим някои рекламни кампании само към потребители с уместни интереси.

(2) С ползването на сайта www.itce.com, потребителите дават своето съгласие за съхраняването на данни и ползването им в съответствие с точки:1 – 3 от чл.,(1) по-горе посредством използването на “бисквитки”, като:

  1. Потребителите могат да изберат данните им въобще да не бъдат използвани от Google Анализ, следвайки тази връзка. По този начин доставчикът няма да има възможност да изпълнява действията по т.1, т.2 и т.3 по-горе. 
  2. Потребителите могат да изтриват „бисквитките“ си след ползването на сайта www.itce.com. По този начин доставчикът няма да има възможност да изпълнява действията по т.2 и т.3 по-горе. 
  3. Потребителите могат да пременят своите настройки на рекламите в мрежата на Google, като влезнат в помощния център на Google. Оттам потребителите могат изцяло да блокират рекламите получавани от www.itce.com или да блокират тези реклами от www.itce.com, които се извършват на база интереси. 
  4. Допълнително съществуват различни приложения, които изцяло скриват всички реклами от мрежите за търсене или социалните мрежи. Ако потребителите не искат да виждат каквито и да е реклами в интернет, това може да е подходящо решение.  

Промени

Чл.9 ITCE има право да извърши промени в настоящите Общи условия за ползване на www.itce.com,  винаги, когато намери това за необходимо, като своевременно публикува тези промени в сайта, ведно с подходящо по размер и място съобщение за промяната в Общите условия. Регистрираните потребители получават и своевременно информация за всички направени промени по Общите условия и на посочената от тях електронна поща.

Подсъдност и приложимо право

Чл.10 Всички спорове, възникнали от настоящите Общи условия се решават доброволно на базата на взаимни отстъпки. При не постигането на споразумение, споровете се отнасят пред компетентния български съд, който ще има изключителна компетентност за решаване на всеки възникнал спор.

Чл.11 За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close