Политика за поверителност

Ай Ти Си И (наричано по-долу ITCE, „ние“, „нас“, „наши“) е ангажирано със защитата на Вашите лични данни. Предоставянето на нашите услуги е невъзможно без да събираме и обработваме определен набор от Ваши лични данни. Тяхната обработка следва да се осъществява в съответствие приложимото Европейско и  национално законодателство.

Ето защо с настоящата Политика за защита на личните данни (наричана  по-долу Политиката) бихме искали да Ви информираме защо и как събираме и обработваме Вашите лични данни и да Ви уведомим за Вашите права като субекти на обработваните от нас лични данни.

Кой е администраторът на Вашите лични данни?

Администраторът на Вашите лични данни е Ай Ти Си И ООД, с ЕИК 121673816 и адрес на управление: България, п.к. 1784, гр. София, бул. “Цариградско шосе” №111Б, София Тех Парк, Сграда Инкубатор; Телефон: +359 2 44 00 444. адрес на електронна поща: privacy@itce.com, website: https://www.itce.com/

Кой е обработващ на Вашите лични данни?

В качеството си на оторизиран изпитен център на своите партньори-доставчици на изпити, Ай Ти Си И ООД изпълнява функцията на Обработващ лични данни по отношение на личната  информация, която доставчиците на изпити изискват да бъде събирана, обработвана, съхранявана, трансферирана/предавана и т.н., за да бъде  реализирана услугата по доставка на изпити. Информация за конкретния доставчик на изпит (администратор на лични данни във връзка със съответния изпит), ще Ви бъде предоставена  към момента на Вашата регистрация (събирането на Вашите данни) за полагането на този изпит.

Кой е надзорният орган?

Надзорният орган във връзка с обработването на лични данни от страна на ITCE e Комисия за защитата на личните данни, с адрес: България,  1592, гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; Телефон: +359 2 91 53 518; Факс: +359 2 91 53 525; адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg, website: https://www.cpdp.bg/

Какви лични данни събираме?

За да предоставяме заявените от Вас услуги, ITCE събира следните Ваши лични данни:

 • Имена (име и фамилия)
 • Адрес на електронна поща
 • Информация за ITCE профила: имена, адрес на електронна поща, ЕГН, пощенски адрес
 • Информация за съобщенията: 
 • Обща информация за ползването на интернет страницата ни – IP-адрес, използвания браузър, отделните страници, датата и времето на посещение
 • Финансова информация за фактуриране и транзакции

Как събираме Вашите лични данни?

Онлайн:

Личната информация, която събираме онлайн посредством Уебсайта ни или предоставената на него електронна поща, включва информация като Вашето име, имейл адрес, потребителски идентификатори и пароли както и професионална информация (компанията, където работите) с цел създаване на потребителски профил и регистрация за провеждане на изпит; абониране за маркетингови съобщения, и/или предоставяне  на отзиви, обратна връзка  или отправяне на запитване във връзка с предоставяните от нас услуги. 

Какви бисквитки използваме?

Нашият Уебсайт https://www.itce.com/ използва бисквитки с цел улесняване разглеждането на Уебсайта ни, подобряване неговата функционалност и оптимизация с оглед Вашите предпочитания. Използването на бисквитки Ви предоставя достъп до лесни за употреба услуги на ITCE и няма да Ви се налага да въвеждате данни за достъп всеки път, когато достъпвате нашия Уебсайт. 

Можете да предотвратите инсталацията на бисквитките или да ги блокирате, като чрез настройката на браузъра Ви, откажете всички или някои бисквитки. Освен това, вече зададените “бисквитки” могат да бъдат  изтрити по всяко време чрез Вашия  интернет браузър или други софтуерни програми. Ако решите да деактивирате настройката на “бисквитките” в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уебсайт могат да бъдат напълно използваеми.

Моля да обърнете внимание, че съществуват и задължителни за работата на нашия Уебсайт бисквитки, които не могат да бъдат изключени, ако желаете да ползвате нашия Уебсайт.

Офлайн

Също така можем да събираме Ваши лични данни  офлайн, когато посетите нашия офис, посредством предоставените Ви там формуляри. Съответната информация относно начина на обработване на предоставените офлайн лични данни ще получите на място в офиса ни на адрес: гр. София, бул. “Цариградско шосе” №111Б, София Тех Парк, Сграда Инкубатор.

Автоматизирано вземане на решения и профилиране

ITCEне обработва Ваши лични данни за автоматично вземане на решения или профилиране.

Източници на лични данни

Чрез гореописаните методи  ние събираме лични данни, предоставени ни директно от Вас. Възможно е, обаче, във връзка с предоставените от нас услуги да получим информация за Вас от трети страни. (напр. от Вашия работодател с цел Вашето обучение или сертифициране). В тези случаи конкретна информация относно начина на обработване на предоставените от трети страни Ваши лични данни, включително информация относно източника на тези данни, ще получите преди началото на обучението Ви на място в офиса  ни на адрес: гр. София, бул. “Цариградско шосе” №111Б, София Тех Парк, Сграда Инкубатор, с изключение на случаите, когато Вие вече разполагате с тази информация.

С каква цел обработваме Вашите данни?

ITCE събира и обработва Ваша лична информация, с цел да предоставя заявените от Вас услуги, и по-конкретно за следните цели:

 • Създаване и поддържане на потребителски профил на нашата интернет страница;
 • Повишаване на сигурността и проверка на идентичността или достъпа до нашите услуги;
 • Обработка на Вашите заявки за ползване на предлаганите услуги;
 • Предоставяне на заявени услуги и обработка на транзакции;
 • Предоставяне на обратна връзка и отговори на отправени от Ваша страна запитвания и заявки;
 • Подобряване  надеждността, функционалността и персонифициране на интернет страницата ни според Вашите предпочитания;
 • Предоставяне на маркетингови и рекламни съобщения, когато имаме право за това и/или имаме изрично даденото от Вас съгласие.

Правно основание за обработката:

Ние обработваме Ваши лични данни, когато:

• Вие сте дали изричното си съгласие за това за една или повече конкретни цели;

• това е необходимо за изпълнението на договор/предоставянето на услуга, по който Вие сте страна  или какъвто Вие желаете да сключите/заявител;

• сме задължени по закон;

• обработването е необходимо, за да се защитят Ваши жизненоважните интереси или такива интереси на друго физическо лице;

• обработването е необходимо за целите на нашите законни интереси или такива на трета страна, освен когато тези интереси не нарушават Вашите права и законни интереси.

Колко дълго се съхраняват личните данни?

ITCE съхранява Вашите личните данни не по-дълго от необходимото за изпълнение на целите, за които тези лични данни са били събрани. След изтичането на този срок личните Ви данни ще бъдат сигурно заличени, доколкото същите вече не са необходими за сключването или изпълнението на договор, за обезпечаването на съдебни производства или ако приложимото законодателство изрично не изисква личните Ви данни да се обработват за по-дълъг период от време.

На кого споделяме Вашите лични данни?

Понякога се налага да споделяме Вашата лична информация с наши партньорски организации. Когато това е необходимо, ITCE спазва всички аспекти на приложимото Европейски и национално законодателство в областта на защитата на лични данни.

Когато е необходимо или се изисква, ние споделяме информация с:

 • Публични органи на Република България, ако приложимото законодателство изрично изисква това;
 • наши бизнес партньори;
 • преподаватели и изпитни органи;
 • доставчици;

Прехвърляме ли Ваши данни в държави извън Европейската икономическа зона?

Ние не прехвърляме Ваши лични данни в страни или територии извън Европейската икономическа зона, освен ако тази страна или територия гарантира достатъчно високо ниво на защита или ако Вие изрично се съгласите данните Ви да бъдат прехвърляни в други страни. 

Вашите права:

Общият регламент  за защита на лични данни Ви гарантира определен набор от права, които може да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно вие имате: 

Право на информация: по всяко време да  получите от нас информация дали ITCE обработва Ваши лични данни.

Правото на достъп: да получите безплатна информация относно характера, обема и начина, по който ITCE използва Вашите лични данни, както и да получите копие от тази информация. Освен това имате право да получите информация за това дали Ваши лични данни се предават на държава или на международна организация, намиращи се извън рамките на Европейския съюз, както и  за предприетите подходящи предпазни мерки относно защитата на Вашата лична информация, в случай на такъв трансфер.

Право на корекция: да поискате от нас в разумен срок да допълним и/или коригираме недостатъчни, неточни или остарели Ваши лични данни.

Право на изтриване: да заявите изтриването на Ваши лични данни без неоснователно забавяне и администраторът е длъжен да изтрие личните данни без ненужно забавяне, когато се прилага едно от законовите основания, доколкото обработването не е необходимо или е задължително съгласно действащото законодателство. 

Право на ограничаване на обработката: в случай, че обработваните от  нас лични данни са неточни или остарели, Вие имате право да поискате ITCE да ограничи/спре обработката на същите за срок, който ни позволява да проверим  точността  на информация и съответно да я коригираме или актуализираме.

Право на преносимост на данни: да получите Вашите лични данни в структуриран, машинно четим формат.

Право на възражение: да възразите по всяко време на основание, свързано с Вашето конкретно положение, когато обработваме Ваши данни на основание легитимен интерес на ITCE или на трето лице.

Право да оттеглите съгласието: Когато обработването на Ваши лични данни се основава на изрично предоставено от Вас съгласие, то имате право по всяко време да го оттеглите. Това може да бъде сторено онлайн, като се свържете с нас чрез електронен адрес: privacy@itce.com или на място в офиса ни. Оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността на публикуването на горепосочената информация преди неговото оттегляне

Право на жалба до надзорния орган: Ако смятате, че Вашите права на неприкосновеност и защита на личните данни са нарушени, Вие имате право да се обърнете към българската Комисия за защита на личните данни. Данните на КЗЛД се съдържат в горната част на тази Политика.

За да упражните някое от гореописаните права, Вие може да се свържете по всяко време с нас чрез privacy@itce.com или лично на място в офиса ни. Преди да изпълним Вашето искане, e възможно да поискаме допълнителна информация да проверим Вашата самоличност. 

Сигурност на обработката

Като администратор на лични данни ITCE поддържа и изисква от своите партньори и доставчици подходящи технически и организационни мерки с цел защита и сигурност на обработваните Ваши лични данни, но не можем да гарантираме това с абсолютна сигурност.

Промени в настоящата Политика

Настоящата Политика е актуализирана за последен път на 23/06/2021. Може да променим  нейното съдържание като актуализираме тази страница, за да отразим промените в закона или практиките ни за поверителност. Ние обаче няма да използваме личните Ви данни по нови начини без Вашето съгласие.

Външни връзки

Нашият уеб сайт и услуги могат да предоставят връзки към други уебсайтове чрез директни връзки или чрез приложения към трети страни. ITCE не контролира тези сайтове  или техните практики за поверителност, поради което препоръчваме, преди да споделите Ваши лични данни с тези платформи, да се запознаете със съответните им практики за поверителност.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close