Процедура “Умения” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

АЙ ТИ СИ И ООД изпълнява проект: “По- добро качество на работните места в AЙ ТИ СИ И чрез инвестиции в обучения”, по договор № № BG05M9OP001-1.057-0347-C01 финансиран по процедура BG05M9OP001-1.057„ УМЕНИЯ” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Общата стойност на проекта е 83 350.99 лева, от които 49 593.84 лева европейско и 8 751.85 лева национално съфинансиране. Безвъзмездната финансова помощ 70 %.

Общата цел на проекта е да се повиши производителността и качеството на труда и да се създават условия за устойчива заетост, чрез повишаване квалификацията и способностите на служителите в АЙ ТИ СИ И чрез включване на съответните специалисти в обучения за придобиване на нови ключови компетентности и в специфични за работното място обучения.

Информация за процедурата

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close