Скритият разход на вътрешно-фирмените обучения

Тази статия е написана от специален гост блогър Христо Хаджичонев. Христо има над 20 години опит в IT индустрията. Той управлява екипи с над 100 човека и е отговорен за 7 различни продукта с над 100 мил. долари приход. Последните 10 години, той специализира в Software Project and Team Management, Development Process Management и Strategy Development and Planning. 

Всяка фирма провежда някаква форма на вътрешно-фирмено обучение. Без значение дали ново постъпилият служител е с опит или не, има период, в които фирмата инвестира в него, за да го превърне в пълноценен сътрудник. Разбира се, опитът може да намали тази нужда, но не и да я премахне напълно. Най-малкото, което ще е нужно, е служителят да бъде въведен във вътрешно-фирмени специфични практики, независимо дали това е търговска фирма, такава в секторите на услугите или производството.

Всичко това е особено валидно за фирмите, занимаващи се с производство на софтуер, върху които ще се спра по-обстойно в настоящия текст.

Софтуерният бранш е гладен за ресурси, особено в последните години. По последни данни, в следващите пет години ще има недостиг на специалисти в бранша, надхвърлящи бройката 900 000 в Европа. Една не малка част от този недостиг е добре видим и у нас. Това доведе до множество различни и дори някои екзотични форми на обучения с цел задоволяване на тази потребност. И докато университетите, поне към момента, не са в състояние да задоволят тази нужда, както количествено, така и качествено, се появяват за щастие различни академии, следдипломни центрове за квалификация, различни форми на преквалифициране и др.

Всички тези форми на обучение са прекрасни, но в голяма степен, да не кажем почти изцяло, не разрешават споменатия по-горе проблем, а именно обучението във вътрешно-фирмените практики и процеси. Нека да се опитаме да дадем оценка на това обучение от гледна точка на вложените ресурси.

На първо място, да разгледаме какви ресурси влагаме, когато назначаваме служител с минимален или никакъв трудов стаж (по-долу за удобство ще го наричаме „младши служител“). За да имаме някакъв измерител ще дефинираме неговите пълни месечни разходи (включвайки всички преки и косвени разходи), като за целта на експеримента ще приемем, че те са 2 000 лева. Също така ще приемем, че разходите за високо квалифициран служител са поне 4 пъти по-високи. Приемаме и че новоназначеният служител няма нужда от допълнително базисно-технологично обучение.

Базирайки се на практиките на различни компании в бранша, минават между 2 и 4 месеца обучение в процесите, докато новоназначеният служител придобие нужната работна култура и знание, за да е в състояние да допринася ефективно за екипа/компанията според нивото си. През това време обща практика е да бъде асоцииран към него постоянно наблюдаващ ментор при 30 % натоварване. Неговата функция е да го съветва, да му помага, да му възлага задачи, контролира и т. н., за да му позволи да опознае процеса. Също така е масова практика да се провеждат целодневни вътрешно-фирмени обучения в рамките от 3 до 4 седмици по различни направления, използвайки вътрешни лектори. Броят на новоназначените младши служители на месечна база в компания между 150 и 200 човека рядко надхвърля 5, като 2-3 е по реалистична цифра. За да се гарантира някаква форма на качество в повечето компании, лекторите и менторите са високо квалифицирани служители.

Нека да пресметнем досега направените преки разходи на база три месеца.

6000 лева за новоназначения служител.

7200 лева за ментор.

2600 лева за вътрешно-фирмени лектори.

Дали нещата свършват до тук? За съжаление не, има косвени разходи, които рядко или почти никога не калкулираме. Времето на високо квалифицираните служители, използвани в обучителния процес, представлява пропуснати ползи или в разработения по-горе пример, това са около 2 човекомесеца. И ако за целта на експеримента допуснем, че минимална възвръщаемост на една компания в бранша е 2 пъти преките разходи за служител, можем да кажем, че назначаването на младши служител струва на компанията около пет пъти повече от директно вложените в него разходи и то само за първите няколко месеца. Стряскащо нали?

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close