7-те теми в PRINCE2®

В една от предишните ни статии ви запознахме с методологията на PRINCE2® за управление на проекти и нейните предимства. PRINCE2® представлява структуриран метод за ефективно управление на проекти. Методът е приложим във всички сектори и съдържа в себе си 7 принципа, 7 теми и 7 процеса. В следващите няколко статии ще разгледаме подробно всяка една от тези три теми, за да опишем по достъпен начин основните аспекти в PRINCE2® методологията. В първата статия ще разберете повече за 7-те теми в PRINCE2®, какво е тяхното значение и как се прилагат при изпълнението на проекти.

Валидиране на бизнес казусa по време на целия проект (Continued Business Justification)

За да бъде считан един проект за PRINCE2® проект, той трябва да бъде обоснован в бизнес казус (business case). С други думи, проектът трябва да бъде осъществим, желан и да носи полза за компанията. В тази първа стъпка се прави качествена оценка, която цели да прецени дали проектът ще постигне нужната възвръщаемост на инвестицията.

Организация (Organization)

В този етап на PRINCE2®, се прави разпределение на ролите и отговорностите на хората от екипа, участващи в проекта. Вземат се под внимание и уроците, научени при предишни проекти, с цел да се избегнат грешки при изпълнението на сегашния.

Качество (Quality)

Целта на тази част от PRINCE2® е да провери дали продуктът отговаря на изискванията на организацията и заинтересованите страни, дали съвпада с предварително обсъдените цели и дали има някакви трудности по отношение поддръжката на качеството му.

Рискове (Risk)

За да бъде един PRINCE2® проект успешен, трябва да бъде направен анализ на рисковете, свързани с изпълнението му. В този етап на метода PRINCE2 се откриват и дефинират евентуалните „подводни камъни“, които могат да се появят в процеса на работа. След това се обсъждат най-добрите стратегии за контрола им.

Планиране (Planning)

Или казано по друг начин, фазата „Кой, как, къде и кога?“. Вероятно най-важната част от PRINCE2® методологията, планирането цели да разпредели задълженията по такъв начин, че най-ефективно да изпълни проекта спрямо изискванията на компанията или заинтересованите страни. Тази стъпка е пряко свързана с един от принципите на PRINCE2® – разделянето на работата по проекта на малки, изпълними части. Това подобрява качествения контрол и намалява шансовете за грешки.

Промяна (Change)

В този етап се дефинират функциите на управлението на конфигурацията, управлението на проблемите и контролът на промените. Тази стъпка е свързана с готовността на екипа да се справи с промени в дефинирането или изпълнението на проекта, били те по желание на клиента, поради промяна в условията или по друга причина. Ако планирането и разпределението на задачите е направено по правилния начин, екипът би трябвало да е много по-гъвкав и промените не би трябвало да създадат затруднения.

Прогрес (Progress)

Последната стъпка на PRINCE2® методологията проверява дали постигнатите резултати отговарят на поставените, дали развитието на проекта съвпада с предварително изготвения план и дали целите, заложени при започването на проекта, са изпълнени.

Можете да научите в детайли как да приложите PRINCE2® методологията за ефективно управление на проекти. ITCE предлага обучение за подготовка и сертификация за PRINCE2.


PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close